Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Mała 11/17

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Mała 11/17, o powierzchni użytkowej 47,80 m², III piętro, dwustronne z balkonem.

Cena wywoławcza za lokal wynosi  110 500,- zł

Cena obejmuje:

·         prawo własności mieszkania przy ul. Mała 11/17 w Łapach,

·         udział wynoszący 299/10000 części w prawie własności działki nr 480/5 o powierzchni 1767 m² położonej w Łapach przy ul. Mała 11,

 

1.      Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 08.01.2020r. do godz. 1100

2.      Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 5 000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 08.01.2020r. do godz.1100

3.      Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 800-1400 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”

4.      Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 08.01.2020r. o godz. 1105

5.      Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia

6.      Sprzedający zastrzega sobie prawo :
- swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
- zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 31.03.2020 r.

7.      Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.