Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Mała 13/23

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Mała 13/23, o powierzchni użytkowej 47,80 m², I piętro.

Cena wywoławcza za lokal wynosi  125 500,- zł

 

Cena obejmuje:

1.      prawo własności mieszkania przy ul. Mała 13/23 w Łapach wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o powierzchni 3,16 m2,

2.      udział wynoszący 299/10000 części w prawie własności działki nr 480/8 o powierzchni 0,1500 ha położonej w Łapach przy ul. Mała 13 oraz taki sam udział w części wspólnej budynku.

 

Zasady przeprowadzenia przetargu zawiera regulamin zamieszczony poniżej.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 7 000,- zł do kasy Spółki „DOMY” najpóźniej w dniu przetargu tj. 04.02.2020 r. do godz. 12:00 lub przelewem na konto Spółki „DOMY” - Bank Spółdzielczy w Łapach: 91 8081 0009 0002 5524 2000 0010 najpóźniej w przeddzień przetargu tj. 03.02.2020 r. Za datę wpłaty wadium przelewem uznaje się datę wpływu na wskazane wyżej konto.

Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 8:00-14:00 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 04.02.2020 r. o godz. 12:30

Sprzedający zastrzega sobie prawo :
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
- zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu

Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.

 

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej mieszkanie położone w Łapach przy ul. Mała 13/23