Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Warszawska 1/3

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Warszawska 1/3, o powierzchni użytkowej 28,7 m², parter. Budynek wpisany do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza za lokal wynosi  29 200,- zł

Cena obejmuje:

 • prawo własności mieszkania przy ul. Warszawska 1/3 w Łapach,
 • udział wynoszący 287/2158 części w prawie własności działki nr 230/22 o powierzchni 1254 m² położonej w Łapach przy ul. Warszawska 1,
 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 25.05.2021 r. do godz. 13:00
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 2 000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 25.05.2021 r. do godz.13:00
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 8:00-14:00 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 25.05.2021 r. o godz. 13:05
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 31.07.2021 r.
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.