Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Sikorskiego 9/37

Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Sikorskiego 9/37, o powierzchni użytkowej 37,94 m², II piętro.

Cena wywoławcza za lokal wynosi  143 000,- zł

 

Cena obejmuje:

 1. prawo własności mieszkania przy ul. Sikorskiego 9/37 w Łapach wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o powierzchni 6,50 m2,
 2. udział wynoszący 95/10000 części w prawie własności działki nr 509/5 o powierzchni 0,4157 ha położonej w Łapach przy ul. Sikorskiego 9 oraz taki sam udział w części wspólnej budynku.

 

 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 20.04.2022 r. do godz. 13:00
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 10 000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 20.04.2022 r. do godz.13:00
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 8:00-14:00 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 20.04.2022 r. o godz. 13:05
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 2 miesięcy od przetargu
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.