Drugi Przetarg Ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Sikorskiego 9 m. 19

 

DRUGI PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Sikorskiego 9 m. 19,
o powierzchni użytkowej 62,22 m², IV piętro,

mieszkanie do remontu

Cena wywoławcza za lokal wynosi  87.840,- zł

(80% wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę)

 1. oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 10.07.2014r. do godz. 1100
 2. składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 4.000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 10.07.2014r. do godz.1100
 3. oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 800 -1400 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 10.07.2014r. o godz. 1105
 5. wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
 7. koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.