Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Warszawska 23 m 3

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Warszawska 23 m 3 o powierzchni użytkowej 29,20 m², parter

Cena wywoławcza za lokal wynosi  19.636,- zł

 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 29.09.2014r. do godz. 1100
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 2.000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 29.09.2014r. do godz.1100
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 800 -1400 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 29.09.2014r. o godz. 1105
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie do dnia 31.10.2014r.
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.