Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Kolejowej 5 m.4

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Kolejowej 5 m.4, o powierzchni użytkowej 34,70 m², parter.

Cena wywoławcza za lokal wynosi  25 800,- zł

Cena obejmuje:

 • prawo własności mieszkania Kolejowa 5/4,
 • udział wynoszący 422/2608 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 230/36 o powierzchni 1038 m² położonej w Łapach przy ul. Kolejowa 5,
 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 06.04.2017r. do godz. 1100
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 2 500,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 06.04.2017r. do godz.1100
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 800 -1400 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 06.04.2017r. o godz. 1105
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.