Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Warszawskiej 13/5

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Warszawskiej 13/5, o powierzchni użytkowej 54,30 m² (trzy pokoje), I piętro. Budynek wpisany do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza za lokal wynosi  37 820,- zł

Cena obejmuje:

 • prawo własności mieszkania przy ul. Warszawskiej 13/5 w Łapach,
 • udział wynoszący 543/2586 części w prawie własności działki nr 230/28 o powierzchni
  1314 m² położonej w Łapach przy ul. Warszawska 13,
 • udział wynoszący 1/31 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 230/26 o powierzchni 1605 m² stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości oraz podatek VAT od przedmiotowego udziału w drodze.
 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 14.05.2019 r. do godz. 1400
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 3 000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 14.05.2019 r. do godz.1400
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 800-1400 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 14.05.2019 r. o godz. 1405
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 31.07.2019 r.
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.