Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Sikorskiego 5/60

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Sikorskiego 5/60, o powierzchni użytkowej 44,30 m², IV piętro, dwustronne z balkonem.

Cena wywoławcza za lokal wynosi  108 000,- zł

Cena obejmuje:

 • prawo własności mieszkania przy ul. Sikorskiego 5/60 w Łapach,
 • udział wynoszący 119/10000 części w prawie własności działki nr 511/26 o powierzchni 4498 m² położonej w Łapach przy ul. Sikorskiego 5,
 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 30.05.2019r. do godz. 1100
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 5 000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 30.05.2019r. do godz.1100
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 800-1400 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 30.05.2019r. o godz. 1105
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 31.07.2019 r.
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.