RODO

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące indywidualne działalności gospodarcze na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informujemy, iż zastosowanie wobec nich w zakresie ochrony danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma „DOMY” Sp. z o. o. ul. Generała Władysława Sikorskiego 9A, 18-100 Łapy, NIP 966 105 83 89, KRS 0000109329. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na ww. adres, telefonicznie pod numerem tel. 85 7153079 lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub świadczenia usługi na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO bądź, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. marketing, realizacja roszczeń, współpraca). Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, iż odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się doręczeniem korespondencji i przesyłek, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną. Wskazane podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom oraz organom ścigania. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom współpracującym z Administratorem danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji czy wykonania obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, należy podkreślić, iż zgoda może być w dowolnym momencie wycofana w formie oświadczenia złożonego Administratorowi danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

DANE CZŁONKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Administratorem danych osobowych członka wspólnoty mieszkaniowej jest Wspólnota Mieszkaniowa, reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. DOMY Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe członków wspólnot mieszkaniowych na podstawie umów o powierzanie przetwarzania danych, zawartych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, których nieruchomościami Spółka zarządza (administruje). Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań nałożonych na Wspólnotę, na podstawie Ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.

Celem przetwarzania danych jest w szczególności zapewnienie prawidłowego rozliczenia kosztów utrzymania poszczególnych lokali oraz nieruchomości wspólnej, a także umożliwienie właścicielom lokali realizację praw wynikających z Ustawy o własności lokali. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do sprawowania prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną i poszczególnymi lokalami wchodzącymi w zasób Wspólnoty. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania powierzonych danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z Ustawy o własności lokali, jak również zapewnienia należytego wykonania obowiązków naszej firmy wynikających z wiążącej nas Umowy o administrowanie nieruchomością Wspólnoty.