Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Wygwizdowo 5/3

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Wygwizdowo 5/3, o powierzchni użytkowej 28,4 m², I piętro. Budynek wpisany do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza za lokal wynosi  25 550,- zł

Cena obejmuje:

 • prawo własności mieszkania przy ul. Wygwizdowo 5/3 w Łapach,
 • udział wynoszący 284/1500 części w prawie własności działki nr 230/54 o powierzchni 1238 m² położonej w Łapach przy ul. Wygwizdowo 5,
 • udział wynoszący 1/20 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 230/51 o powierzchni 1136 m² stanowiącej drogę dojazdową do osiedla Wygwizdowo oraz podatek VAT od przedmiotowego udziału w drodze.
 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 02.06.2020 r. do godz. 1400
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 2 000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 02.06.2020 r. do godz.1400
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 800-1400 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 02.06.2020 r. o godz. 1405
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 31.07.2020 r.
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.