Przetarg ofertowy na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Kolejowej 5/3

PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż mieszkania w Łapach przy ul. Kolejowej 5/3 , o powierzchni użytkowej 29,00 m², parter. Budynek wpisany do rejestru zabytków.

Cena wywoławcza za lokal wynosi  39 800,- zł

Cena obejmuje:

 • prawo własności mieszkania przy ul. Kolejowej 5/3  w Łapach,
 • udział wynoszący 290/2608 części w prawie własności działki nr 230/143 o powierzchni 978 m² położonej w Łapach przy ul. Kolejowej 5,
 1. Oferty pisemne z kwotowo oznaczoną ceną nie niższą niż wskazana cena wywoławcza należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 16.05.2023 r. do godz. 13:00
 2. Składający ofertę winien wpłacić wadium w wysokości 2 000,- zł do kasy Sp. „Domy” najpóźniej w dniu 16.05.2023 r. do godz.13:00
 3. Oględziny lokalu - do dnia przetargu w godz. 8:00-14:00 w każdy dzień roboczy, informacja w biurze sp. „DOMY”
 4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 16.05.2023 r. o godz. 13:05
 5. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których oferty nie zostaną przyjęte w dniu przetargu, a oferentowi, który wygra przetarg  zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo :
  - swobodnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę,
  - unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, 
  - zatrzymania wadium, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w ciągu 2 miesięcy od przetargu
 7. Koszty związane z aktem notarialnym ponosi nabywca.